Zakoličba stavb in objektov

Kdaj se opravi zakoličba objekta?

Na podlagi 60. člena Gradbenega Zakona je potrebno pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave, izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje.

Zakoličbo objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimenzijah in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta.

Po potrebi oz. navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame.

Zapisnik zakoličbe izdela in podpiše pooblaščeni geodet.

Investitorju se po opravljeni zakoličbi preda zapisnik in skico zakoličbe.