Vprašanja in odgovori

Delitev zazidljivih gozdnih parcel

Z dnem 11.01.2011 je stopila v veljavo sprememba Zakona o gozdovih, ki dopušča parcelacijo gozdnih parcel, kadar občinski ali državni prostorski plan predvideva gradnjo na posameznem območju. Do sedaj se tudi če je bila parcela zazidljiva a manjša od 5 ha, ni smela deliti, kar je povzročalo nemalo preglavic lastnikom parcel.

Vpogled v zapisnike dosedanjih meritev

Zanima me, če je možen vpogled v zapisnike leta 1968, kjer so bili podpisi s strinjanjem postavitve mejnikov?

Vpogled v vse arhivske podatke izmer vaše parcele je možen. Podatke zahtevate na pristojni geodetski upravi, vedeti pa morate parcelno številko vaše parcele in katastrsko občino v kateri se nahaja.

Delitev gozdnih parcel

Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 28.08.2008 izdala pojasnilo opredelitev pojma “gozdna parcela”. V pojasnilu piše, da se parcele manjše od 5ha (50000 m2) ne da deliti. Parcela pa se vseeno lahko razdeli formalno in sicer tako, da se najprej uredi meja parcele (obod). Poleg mejnikov na tromejah in lomih parcele, se doda še mejnike, ki formalno razdeljujejo parcelo na več delov. Izračunajo se površine posameznih delov in izdela se skica, ki je lahko priloga v medsebojni pogodbi med solastniki na posamezni parceli.

Delitev parcele

Solastnika bi si razdelila parcelo. Ali se morava oba strinjati s parcelacijo?

Da. Vsi solastniki parcele, ki se deli, se morajo strinjati s parcelacijo in samim potekom parcelacije v naravi.

Večstanovanjska stavba

Ali se lahko v katastru stavb evidentira samo eno stanovanje, če je stavba večstanovanjska?

Ne. Na podlagi 6. Odstavka 81. Člena zakona o evidentiranju nepremičnin je potrebno ob vpisu stavbe v kataster stavb vpisati vse dele stavbe.

Mejna obravnava

Kdo vabi mejaše na mejno obravnavo?

Vse mejaše (stranke v postopku) vabi geodetsko podjetje in sicer vsaj 8 dni pred samo mejno obravnavo.

Geodetski postopek ureditve meje

Kako poteka geodetski postopek ureditve meje?

Po pridobitvi številke parcelne številke in katastrske občine s strani lastnika, geodetsko podjetje naroči arhivske podatke na pristojni geodetski upravi. Po pridobitvi podatkov se opravi predhodna terenska meritev, če je to potrebno. Nato se s stranko dogovorimo za termin mejne obravnave, na katero se pisno povabi tudi vse mejaše, ki so stranke v postopku. Na mejni obravnavi geodet pokaže predlagano mejo (katastrska meja). Če se kateri od mejašev s predlagano mejo ne strinja, mora pokazati svojo mejo, drugače se smatra, da se s predlagano mejo strinja. Geodet na mejni obravnavi vodi zapisnik, v katerega se zapišejo vse pripombe strank v postopku (strinjanje ali nestrinjanje s predlagano mejo). Po mejni obravnavi se izdela elaborat evidentiranja urejene meje, katerega se pošlje na geodetsko upravo.

Geodetski postopek

Kako začeti geodetski postopek?

Pred samim začetkom postopka se je potrebno dogovoriti katero geodetsko storitev potrebujete. Za samo naročilo potrebujemo številko parcele in katastrsko občino.