Označitev meje z mejniki

Označitev meje z mejniki v naravi

Označitev meje z mejniki v naravi je samostojen postopek. Lahko se ga opravi v sklopu postopka ureditve meje, takoj po opravljeni mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele in če so lastniki sosednjih parcel prisotni na mejni obravnavi in soglašajo s predlagano mejo (meja ki jo predlaga geodet na terenu – katastrska meja). Torej, meja se po mejni obravnavi lahko označi samo, če so na mejni obravnavi prisotne vse stranke in se s predlagano mejo tudi strinjajo.

Lahko pa se meje označi z mejniki v naravi kadarkoli po izdaji oz. pravnomočnosti odločbe o urejeni meji parcele ali dela parcele. Če torej katera izmed strank ni bila prisotna na mejni obravnavi ali se s predlagano mejo ni strinjala, kasneje pa je na ustni obravnavi na geodetski upravi podala strinjanje s predlagano mejo ali pa ni izrabila pravne možnosti sodne določitve meje in je bila na podlagi tega izdana  in pravnomočna odločba. Po izdaji odločbe stranka naroči označitev meje z mejniki v naravi, geodet pa to označi na podlagi izdane in pravnomočne odločbe, pri tem pa mejaše samo obvesti, da se bo meja označila z mejniki v naravi, njihovo strinjanje pa ni več potrebno.

Najpogosteje se postopek uporablja za označitev mej ali delov mej, ko lastniki parcel ne vedo kje se mejna znamenja (mejniki) v naravi nahajajo ali pa so bila mejna znamenja zaradi različnih razlogov uničena.

Pomembno je povedati to, da se postopek označitve meje z mejniki v naravi uporablja samo za predhodno že urejene meje. Torej meje, ki so bile ugotavljanje pred letom 2000, to je pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS št. 52/2000), se ne štejejo za urejene meje in je zato pred označitvijo potrebno meje urediti v postopku ureditve meje.

Pred samo izvedbo postopka ureditve meje pa stranka vseeno lahko preveri kako so bile ugotovljene meje (meje, ki so bile ugotovljene pred letom 2000). Danes veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. List RS št. 47/2006) v 136. členu pravi, da se meje, ki so bile ugotavljane pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot, štejejo za urejene, če so določene s koordinatami zemljiškokatastrskih točk, določenih s predpisano natančnostjo, in če je iz zapisnikov jasno razvidno, da so se lastniki strinjali s potekom mej, kakršne so bile v postopku označene z mejniki. Te podatke geodetska uprava na zahtevo lastnika preveri in če so vsi pogoji izpolnjeni izda potrdilo o urejeni meji.