Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

V postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke, uporabnega dovoljenja, legalizacije objekta.

Zemljišče pod stavbo se v zemljiški kataster evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika oz. imetnice stavbne pravice, ali investitorja oz. investitorke gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik oz. lastnica stavbe ali dela stavbe, uporabnik oz. uporabnica stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Na terenu geodet izmeri zunanje gabarite objekta in te evidentira v zemljiškem katastru.

Kot obvezna sestavina elaborata določitve zemljišča pod stavbo je po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (Ur. List RS št. 47/2006), tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

V postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, geodet na terenu izmeri površine notranjih prostorov in popiše namembnost prostorov po veljavni klasifikaciji vrst objektov ter razvrstitve prostorov glede na namen uporabe. Obvezna vsebina elaborata so tudi izpolnjeni obrazci vprašalnika registra nepremičnin (103. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin Ur. List RS št. 47/2006).