Parcelacija

PARCELACIJA

Kot že samo ime pove, je parcelacija postopek v katerem lahko eno parcelo razdelimo v dve ali več novih parcel, lahko pa tudi obratno, če so izpolnjeni pogoji, združimo dve ali več parcel v eno novo parcelo. Ob nobenem primeru stare številke parcele ne ohranimo. Stara parcela se brez izjem, vedno briše.

DELITEV PARCEL

Pogoj za delitev parcel, je predhodno izveden postopek ureditve meje. Torej, del meje parcele katere nova parcelna meja se bo dotikala, mora biti predhodno urejen. Poglejmo na primeru:

parcelacija

Vsaj deli meje obarvani z debelo črno črto morajo biti predhodno urejeni. Vsekakor se priporoča, da se uredi celotno mejo stare parcele pred parcelacijo. Le tako bodo novo nastalim parcelam izračunane prave površine.

V postopku parcelacije, se stara parcelna številka izbriše. Novo nastalima parcelnima kosoma, pa se dodeli nove parcelne številke in izračuna nova površina.

ZDRUŽITEV PARCEL

Lahko bi rekli obrnjen postopek, pa je postopek združitev parcel. V tem postopku se združita dve ali več parcel. Pred začetkom postopka pa je potrebno opozoriti na pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka:

  • zemljiškoknjižno lastništvo na vseh parcelah mora biti enako (isti lastniki z enakimi deleži
  • prav tako morajo biti na vse parcele nič ali enako obremenjene.

V prvem primeru navadno zadostimo pogoju. V drugemu primeru pa je potrebno posvetiti več pozornosti. Ta pogoj se nanaša predvsem na:

  • nobena od parcel ne sme biti obremenjena s hipoteko ali drugim podobnim bremenom, razen če bi se hipoteka nanašala na vse parcele enakovredno.
  • če je ena od parcel gospodujoča. To pomeni, da ima ta parcela pravico dostopa preko neke druge parcele.
  • kadar je v bremenu vpisana pravna korist tretje osebe na eni izmed parcel.
  • še v nekaterih drugih primerih.

Poglejmo si primer združitve dveh parcel:

parcelacija2

Po združitvi nastane nova parcela, ki dobi novo parcelno številko in novo površino:

parcelacija3

Nasprotno kot pri delitvi parcel, pa ureditev meje pri postopku združevanja parcel, ni potrebna.