Zakoličba stavb in objektov

Zakoličbo objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimezijah in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta.


Po potrebi oz. navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame.

O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.
Zapisnik zakoličbe podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Investitorju se po opravljeni zakoličbi preda zapisnik in skico zakoličbe.

Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.