Vpis stavb v kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.


Stavba ima en ali več delov. Posamezni del stavbe je prostor oz. skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentiraju tudi njeni skupni deli, če so določeni.

V postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, geodet na terenu izmeri površine notranjih prostorov in popiše namembnost prostorov po veljavni klasifikaciji vrst objektov ter razvrstitve prostorov glede na namen uporabe. Kadar se v kataster stavb vpisujejo stavbe, ki imajo več kot en del (npr. več stanovanjske stavbe) se na terenu določi kateri prostori pripadajo določenemu delu stavbe in kateri prostori pripadajo skupnemu delu stavbe (npr. stopnišče, podstrešje, kurilnica, ...).

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Ob vpisu stavbe v kataster stavb se morajo vpisati vsi deli stavbe.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.

Za pridobitev hišne številke mora biti sestavni del vpisa stavbe v kataster stavb tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo.

Obvezna vsebina elaborata so tudi izpolnjeni obrazci vprašalnika registra nepremičnin (103. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin Ur. List RS št. 47/2006).

Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.