Parcelacija

Kot že samo ime pove, je parcelacija postopek v katerem lahko eno parcelo razdelimo v dve ali več novih parcel, lahko pa tudi obratno, če so izpolnjeni pogoji, združimo dve ali več parcel v eno novo parcelo.

DELITEV PARCEL:

Pogoj za delitev parcel, je predhodno izveden postopek ureditve meje. Torej, del meje parcele katere nova parcelna meja se jih bo dotikala, mora biti predhodno urejena. Poglejmo na primeru:

delitev parcel - geodezija

V postopku parcelcije, se stara parcelna meje izbriše. Novo nastalima parcelnima kosoma, pa se dodeli nove parcelne številke in izračuna nova površina.

ZDRUŽITEV PARCEL:

Lahko bi rekli obrnjen postopek, pa je postopek združitev parcel. V tem postopku se združita dve ali več parcel. Pred začetkom postopka pa je potrebno opozoriti na pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka:

-zemljiškoknjižno lastništvo na vseh parcelah mora biti enako
-prav tako morajo biti na vse parcele nič ali enako obremenjene.

V prvem primeru navadno zadostimo pogoju. V drugemu primeru pa je potrebno posvetiti več pozornosti. Ta pogoj se nanaša predvsem na:

-nobena od parcel ne sme biti obremenjena s hipoteko ali drugim podobnim bremenom, razen če bi se hipoteka nanašala na vse parcele enakovredno. Npr. da ima lastnik hipoteko na celoten zemljiškoknjižni vložek in še v nekaterih primerih
-če je ena od parcel gospudujoča. To pomeni, da ima ta parcela pravico dostopa preko neke druge parcele.
-če je parcela služnostna. To pomeni, da ima neka druga parcela služnostno pravico dostopa preko te parcele.
-kadar je v bremenu vpisana pravna korist neke tretje osebe na eni izmed parcel.
-še v nekaterih drugih primerih.

Sicer pa je najpreprosteje združevati parcele, ki niso nikakor obremenjene.

Poglejmo si primer združitve dveh parcel:

delitev parcel - parcelacija

Po združitvi nastane nova parcela, ki dobi novo parcelno številko in novo površino:

parcelacija - geodet

Nasprotno kot pri delitvi parcel, pa ureditev meje pri postopku združevanja parcel, ni potrebna.

Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.