Določitev zemljišča pod stavbo

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke (nove gradnje). Če ima objekt gradbeno dovoljenje se vriše tudi funkcionalno zemljišče (dvorišče), ki pripada objektu.

Zemljišče pod stavbo se v zemljiški kataster evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika oz. imetnice stavbne pravice, ali investitorja oz. investitorke gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik oz. lastnica stavbe ali dela stavbe, uporabnik oz. uporabnica stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Na terenu geodet izmeri zunanje gabarite objekta in te evidentira v zemljiškem katastru.

Kot obvezna sestavina elaborata določitve zemljišča pod stavbo je po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (Ur. List RS št. 47/2006), tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

V postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, geodet na terenu izmeri površine notranjih prostorov in popiše namembnost prostorov po veljavni klasifikaciji vrst objektov ter razvrstitve prostorov glede na namen uporabe. Obvezna vsebina elaborata so tudi izpolnjeni obrazci vprašalnika registra nepremičnin (103. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin Ur. List RS št. 47/2006).

Če objektu ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke. Vlogo za določitev hišne številke izpolni geodetsko podjetje.

Primer:Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.