Geodetski postopek ureditve meje

Kako poteka geodetski postopek ureditve meje?

Po pridobitvi številke parcelne številke in katastrske občine s strani lastnika, geodetsko podjetje naroči arhivske podatke na pristojni geodetski upravi. Po pridobitvi podatkov se opravi predhodna terenska meritev, če je to potrebno. Nato se s stranko dogovorimo za termin mejne obravnave, na katero se pisno povabi tudi vse mejaše, ki so stranke v postopku. Na mejni obravnavi geodet pokaže predlagano mejo (katastrska meja). Če se kateri od mejašev s predlagano mejo ne strinja, mora pokazati svojo mejo, drugače se smatra, da se s predlagano mejo strinja. Geodet na mejni obravnavi vodi zapisnik, v katerega se zapišejo vse pripombe strank v postopku (strinjanje ali nestrinjanje s predlagano mejo). Po mejni obravnavi se izdela elaborat evidentiranja urejene meje, katerega se pošlje na geodetsko upravo.

nazaj